Υπολογισμός ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ είναι το ακρωνύμιο από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού του ΦΠΑ ως εξής. Συμπληρώστε την αρχική τιμή (τιμή χωρίς ΦΠΑ) και τον συντελεστή ΦΠΑ (0-100) για να δείτε την τελική τιμή (τιμή με ΦΠΑ). Μπορείτε επίσης να κάνετε την αντίστροφη διαδικασία. Βρείτε την τιμή χωρίς ΦΠΑ, αν γνωρίζετε την τελική τιμή. Συμπληρώστε την τελική τιμή (τιμή με ΦΠΑ) και τον συντελεστή ΦΠΑ (0-100), για να δείτε την αρχική τιμή (τιμή χωρίς ΦΠΑ).


Αρχική τιμή
ΦΠΑ (%)
Τελική τιμή


Υπολογίστε την τελική τιμή με ΦΠΑ (συμπληρώστε την αρχική τιμή και τον ΦΠΑ)

Τελική τιμή = Αρχική τιμή * (1 +
ΦΠΑ / 100
)αξία ΦΠΑ = Αρχική τιμή *
ΦΠΑ / 100


Υπολογισμός τιμής χωρίς ΦΠΑ - Αντίστροφος υπολογισμός ΦΠΑ

Αρχική τιμή = Τελική τιμή / (1 +
ΦΠΑ / 100
)Υπολογισμός ΦΠΑ

Η τιμή ενός προϊόντος αποτελείται από την αρχική τιμή, συν ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την τιμή του προϊόντος με το ποσοστό του ΦΠΑ.


τελική τιμή = αρχική τιμή * (1 + ΦΠΑ/100)Αντίστροφος υπολογισμός ΦΠΑ

Για να βρούμε την τιμή του προϊόντος χωρίς ΦΠΑ, διαιρούμε την τελική τιμή με το άθροισμα 1 συν ποσοστό ΦΠΑ.


αρχική = τελική / (1 + ΦΠΑ / 100)