Υπολογισμός έκπτωσης

Υπολογισμός έκπτωσης. Συμπληρώστε την αρχική τιμή και το ποσοστό έκπτωσης (ή την έκπτωση ως τιμή), για να σας εμφανισθεί η πληρωτέα τιμή, καθώς και το κέρδός σας, από την έκπτωση.


Αρχική τιμή
Έκπτωση (%)
Τελική τιμή


Τελική τιμή = Αρχική τιμή * (1 -
Έκπτωση / 100
)Αξία έκπτωσης = Αρχική τιμή *
Έκπτωση / 100
Πώς να υπολογίσετε την τιμή πώλησης;

Για να υπολογίσουμε την τιμή πώλησης με έκπτωση (ως ποσοστό) πολλαπλασιάζουμε την αρχική τιμή, με το κλάσμα που έχει στον αριθμητή, την διαφορά, ένα μείον το ποσοστό της έκπτωσης και στον παρονομαστή εκατό.

Για να υπολογίσουμε την τιμή πώλησης με έκπτωση (ως αξία), αφαιρούμε την έκπτωση από την αρχική τιμή.


τελική τιμή = αρχική τιμή * (1 - έκπτωση/100)Πώς να υπολογίσετε την έκπτωση;

Για να υπολογίσετε την τιμή έκπτωσης (ως ποσοστό), πολλαπλασιάστε την αρχική τιμή (την τιμή χωρίς την έκπτωση) με το επιτόκιο έκπτωσης και διαιρέστε με το εκατό.


κέρδος από την έκπτωση = αρχική τιμή * έκπτωση / 100